NA-37 – เครื่อง Multi-Pulldown Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหลัง

฿45,900.00

NA-37 – เครื่อง Multi-Pulldown Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหลัง

฿45,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

NA-37 – เครื่อง Multi-Pulldown Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่