NA-29 – เครื่อง Universal Row Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหลัง

฿39,900.00

NA-29 – เครื่อง Universal Row Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหลัง

฿39,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

NA-29 – เครื่อง Universal Row Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่