NA-23 – เครื่อง Leg Lunge Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อขา

฿35,900.00

NA-23 – เครื่อง Leg Lunge Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อขา

฿35,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

NA-23 – เครื่อง Leg Lunge Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อขา

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่