NA-12 – เครื่อง Decline Chest Press Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้อก

฿38,900.00

NA-12 – เครื่อง Decline Chest Press Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้อก

฿38,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

NA-12 – เครื่อง Decline Chest Press Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้อก

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่