NA-02 – เครื่อง Incline Chest Press Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก

฿38,900.00

NA-02 – เครื่อง Incline Chest Press Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก

฿38,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

NA-02 – เครื่อง Incline Chest Press Plate-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่