MA-36 – เครื่อง Seat & Stand Abduction Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อต้นขา

฿45,900.00

MA-36 – เครื่อง Seat & Stand Abduction Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อต้นขา

฿45,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

MA-36 – เครื่อง Seat & Stand Abduction Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อต้นขา

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่