MA-29 – เครื่อง Multi-Press Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก และ หัวไหล่

฿45,900.00

MA-29 – เครื่อง Multi-Press Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก และ หัวไหล่

฿45,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

MA-29 – เครื่อง Multi-Press Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก และ หัวไหล่

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่