MA-15 – เครื่อง Leg Curl Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อขา

฿42,900.00

MA-15 – เครื่อง Leg Curl Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อขา

฿42,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

MA-15 – เครื่อง Leg Curl Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อขา

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่