MA-05 – เครื่อง Low Row Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหลัง

฿42,900.00

MA-05 – เครื่อง Low Row Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหลัง

฿42,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

MA-05 – เครื่อง Low Row Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่