MA-01 – เครื่อง Chest Press Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก

฿42,900.00

MA-01 – เครื่อง Chest Press Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก

฿42,900.00

มาตรฐานการผลิตสากล

MA-01 – เครื่อง Chest Press Pin-Load – IVADE – เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อหน้าอก

รายละเอียดเพิ่มเติม
โบรชัวสินค้า

PRODUCT SPEC.

กดที่รูปเพื่อขยายใหญ่